Sunday, December 21, 2008

စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္က ျပည္သူလူထုကိုအက်ဳိးျပဳႏိုင္ပါသလား.....

ဒီေမးခြန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္-

ေရြးေကာက္ပြဲက တျဖည္းျဖည္းနီးလာၿပီျဖစ္သလို ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားနဲ႔ ကုလသမဂၢ

အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုမ်ားက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားကပဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို တစ္ဖက္သတ္

ျပဳလုပ္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ ၾကံ ႔ခိုင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းႀကီးကိုအမာခံထားလို႔ ေလွၾကံဳစီးေရစံုေမွ်ာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားနဲ႔

အတူ ထင္ရာစိုင္းၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ ႔အသိညာဏ္နဲ႔မယွဥ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟာ ပိုၿပီးခက္ခဲ႐ွဳပ္ေထြးလာၿပီး အခန္႔မသင့္ရင္ အလံုးစံုပ်က္စီးေရးလမ္းေၾကာင္း

ေပၚေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႔ သိသင့္သိထိုက္တဲ့အခ်က္ေတြကိုတင္ျပေဆြး

ေႏြးတဲ့အေနနဲ႔ ဒီေဆာင္းပါးကိုေရးရတာပါ၊ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ျငင္းပယ္သည္ျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ခုေသာအတိုင္း

အတာထိ ေတြးႏိုင္ၾကဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ စည္းကမ္း နဲ႔ ဥပေဒဟာတူသေယာင္ထင္ရေပမဲ့ အႏွစ္သာရပိုင္းမွာမ်ားစြာကြဲျပား

ပါတယ္၊ အိမ္စည္းကမ္း၊ေက်ာင္းစည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္း၊ယာဥ္စည္းကမ္း၊စသည္ျဖင့္ ေနရာေဒသေပၚမူတည္ၿပီး

သတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းေတြဟာ အေပၚကေနေအာက္ကို ေဒါင္လိုက္ခ်မွတ္ထားတဲ့ အကန္႔အသတ္ေတြျဖစ္ပါ

တယ္။စည္းကမ္းဆိုတာ ထိန္းေက်ာင္းမွဳသေဘာကိုေဆာင္ေပမဲ့ အားလံုးအေပၚမွာတူညီတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ

ကိုမေပးႏိုင္ပါဘူး၊လူနည္းစုအတြင္းမွာသာသတ္မွတ္ေလ့ရွိၿပီး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ကိုးကြယ္မွဳ၊ မတူကြဲျပားတဲ့

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံအဆင့္မွာေတာ့ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ၿပီး အတင္းလိုက္နာခိုင္းလို႔မရပါ

ဘူး။အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရရင္ စည္းကမ္းဆိုတာ ဦးေဆာင္သူလူနည္းစုကခ်မွတ္ဆံုးျဖတ္ထားတာမွဳိ ႔ အမိန္႔အာဏာနဲ ႔

သေဘာျခင္းတူပါတယ္။

ဥပေဒ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုအားလံုး၏ အသက္အိုးအိမ္၊ဓနဥစၥာပိုင္ဆိုင္မွဳတို႔ကို ကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ဖိႏွိပ္မွဳမ်ားမွကာကြယ္ရန္အတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ -

အရာျဖစ္သည္ဟု အေျခခံအားျဖင့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ ႔ပထမျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒ

(၁၀)ခ်က္မွာဆိုရင္ ဥပေဒကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ျခံစည္းရုိးတစ္ခုလို႔ ဥပမာေပးထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ အဲ့ဒီလံုျခံဳ

စိတ္ခ်ရတဲ့ျခံစည္းရုိးအတြင္းမွာျပည္သူအားလံုးဟာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာနဲ႔အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ဒါက

ဥပေဒရဲ ႔အႏွစ္သာရအပိုင္းပါ၊ ဥပေဒအားလံုးထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုးနဲ႔အျမင့္ဆံုးက ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ

ျဖစ္ၿပီး လူထုဆႏၵနဲ႔အတည္ျပဳပါတယ္။ ထူးျခားတာက အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ ေရးဆြဲ

ခြင့္ရွိ ၿပီး အျခားမည္သည့္အဖြဲ႔စည္းကမွ ေရးဆြဲခြင့္မရွိပါဘူး။သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စစ္အာဏာရွင္

ေတြက သူတို႔စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို အဓမၼအတည္ျပဳၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေတာ့မွာပါ။

စည္းကမ္းနဲ႔ဥပေဒတို႔ရဲ ႔ျခားနားခ်က္ကိုတင္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီမိုကေရစီရဲ ႔သေဘာသဘာ၀ကို

တင္ျပပါ့မယ္၊ ဒီမိုကေရစီသည္ လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ျဖစ္သည္ အာဏာသည္လူထုထံမွ ဆင္းသက္သည္ဟု

ပညာရွင္မ်ားကအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္၊ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္မွာ အေျခခံအက်ဆံုးနဲ႔အေရးအပါဆံုးေသာ

အခ်က္(၃)ခ်က္ရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္က လူ႔အခြင့္ေရးမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာျခင္း။ဒုတိယအခ်က္က လြတ္လပ္

၍တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးျခင္း။တတိယနဲ႔အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုး

ျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်က္(၃)ခ်က္နဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျခခံအခ်က္ေတြမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ဒီမိုကေရစီလို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲေၾကြးေၾကာ္ေနပါေစ အေရျခဳံထားတဲ့ဒီမိုကေရစီ

သာျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္ကတရားဥပေဒစိုးမိုေရးပါ၊သာမန္အားျဖင့္လူအေတာ္မ်ားမ်ားနားလည္ထားတာက

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားကို ယင္းႏိုင္ငံမွျပည္သူမ်ားကလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းျဖစ္

သည္လို႔ထင္တတ္ၾကပါတယ္၊ အမွန္္ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး တရားဥပေဒရဲ့ေရွ ႔ေမွာက္မွာလူအားလံုး တန္းတူညီတူ

ရွိျခင္း၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္သူမွန္သမွ်ကို အျပစ္ေပးအေရးယူႏိုင္တဲ့ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးယႏ ၱယားျဖစ္ျခင္း၊

အစိုးရကိုယ္တိုင္က ဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း၊ စတဲ့အခ်င္းအရာေတြနဲ႔ျပည့္စံုမွသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္း

ျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနျပဳသူမ်ားရဲ့အဆိုအရ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာမည္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္ေစ

တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳရွိမယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳကိုျဖစ္ေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳရွိမွ

သာႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမွဳမ်ား ပိုမိုေရာက္ရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳရွိပါသ

လား ဆိုရင္ေတာ့ လံုး၀မရွိပါဘူးလို႔ပဲေျဖရမွာပါ ၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားသူေက်ာင္း

သားလူငယ္မ်ားကို ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးတာ၊ ဥပေဒအရခုခံေခ်ပခြင့္မျပဳတာ၊ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္

ခ်တာ၊ ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းစစ္ေဆးလို႔ရလာတဲ့ ထြက္ခ်က္ေတြကိုတရားရုံးမွာသက္ေသတင္တာ၊ တရားရုံးေတြမွာျဖစ္

သလိုစစ္ေဆးၿပီးႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္တာ၊ စတဲ့အခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ အစိုးရက တရားစီရင္ေရးမွာ၀င္

ေရာက္လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး တရားစီရင္ေရးကိုလက္ႏွက္သဖြယ္အသံုးျပဳေနတာဟာ အထင္အရွားျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအေနထားမွာ အစိုးရကိုယ္တိုင္က တရားလက္လြတ္လုပ္ေနမွေတာ့ အနာဂတ္မွာ တရား

ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာ ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္ေလေ၀း ပဲျဖစ္မွာပါ။ ဒါဆိုရင္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီ ဆိုတာက

ဘယ္အရာကိုဘယ္သေဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ၊ ဘယ္လိုစည္းကမ္းမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါသလဲ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတာကေတာ့-

ဒါေတြကိုမလုပ္ရဘူး၊ ဒီေလာက္ေတာ့လုပ္လို႔ရမယ္၊ ဒါေတြကိုေတာ့ငါတို႔ကဘဲလုပ္မယ္၊ ဒါေတြကေတာ့ လုပ္ခ်င္

သည္ျဖစ္ေစ မလုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ လုပ္ရမယ္၊ အစိုးရကိုအၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္မလုပ္ရဘူး၊ မဆန္႔က်င္ရဘူး ၊

အစိုးရမေကာင္းေၾကာင္းမေရးရဘူး၊ မေကာင္းတာေတြကိုႏိုင္ငံျခားကိုမေျပာရဘူး၊ အစရွိတဲ့စည္းကမ္းမ်ိဳးေတြသာ

ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖါက္သူေတြအတြက္ အျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုေတာ့ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ

တိတိက်က် သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူအမ်ားစုကေတာ့ ေၾကာက္ၿပီးစည္းကမ္းရွိသြားၾကမွာ

ပါ။ မရွိႏိုင္တာေတြကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိႏိုင္ဘူး၊ လူ႔အခြင့္ေရးမ်ားအျပည့္အ၀မရႏိုင္ဘူး၊ လြတ္လပ္တဲ့

သတင္းမီဒီယာမ်ားမရွိႏိုင္ဘူး၊လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးမရွိႏိုင္ဘူး၊လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ

မ်ားမျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ႏိုင္ငံတကာရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား မရာက္လာႏိုင္ဘူး၊အစရွိတဲ့ အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုႏိုင္ငံမ်ိဳး

မွာ ျပည္သူလူထုအတြက္ကေတာ့ မေရရာတာေတြ ၊မေသခ်ာတာေတြ ၊မလံုျခဳံတာေတြ ၊အဆင္မေျပတာေတြ၊စတဲ့

လူမွဳဒုကၡ မ်ားသာျဖစ္မွာပါပဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားအေပါင္းတို႔ သင္တို႔ရဲ ႔လူသားဆန္မွဳနဲ႔ ျဖစ္တည္မွဳတို႔ကို ေသြးစြန္းလက္ႀကီးေတြ

က လုယူဖို႔ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ၊ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္မြန္းက်ပ္ေနၿပီး တ၀က္တပ်က္လူသားမ်ားအျဖစ္ အသက္ရွင္ရပ္

တည္သြားၾကမွာလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေခါင္းေမာ့ရင္ေကာ့ၿပီး တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္လူသားမ်ားအျဖစ္နဲ႔ အသက္ရွင္

ရပ္တည္သြားၾကမွာလား ဆိုတာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကပါလို႔

တိုက္တြန္းရင္း ေဆာင္းပါးကိုနိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။

အားလံုးကိုေလးစားပါတယ္။

ခင္ေမာင္ခန္႔(၂၀-၁၂-၂၀၀၈)။....(သစၥာ)......

type the rest of your post here

0 comments: