Monday, February 2, 2009

ငါသာလွ်င္ ငါ့ကံ၏အရွင္သခင္

၁၉၈၈ တြင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားဦးေဆာင္၍ ဗမာ့လူထုအသုိင္း အ၀ုိင္းထဲက မွားယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖၚ စည္းရုံးတုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ "ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ" ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္္။ ၎အေရးေတာ္ပုံက ဗုိလ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ တုိင္းျပည္တြင္ရွိေနေသာ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တုိက္ထုတ္ပစ္ရန္ႏွင့္ လူထုႏွင့္ တုိင္းျပည္ အတြက္ ကုိက္ညီေသာ လူထုအားအကာအကြယ္ျပဳမည့္ အနာဂတ္ေကာင္း တခု ေပၚထြန္းေရး အတြက္ျဖစ္သည္။ တရား မွ်တမႈသည္ အေျခခံေတာင္းဆုိမႈျဖစ္ၿပီး လူတဦးစီ၏ကုိယ္ပိုင္အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ စတင္တုိက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။

လူထု၏ဆႏၵႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား တဆင့္ၿပီးတဆင့္ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီးေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွာ အသုံးခ်ခံ သက္သက္ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ကစၿပီး တပ္မေတာ္ပါ၀င္ပတ္သက္လာခဲ့သည့္ က႑မ်ားအရ တပ္မေတာ္ သည္လည္း ျပည္သူလူထုယုံၾကည္မႈႏွင့္ အၾကည္ညိဳကင္းမဲ့မႈကုိ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္လာ ရသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိကာလမ်ားထဲတြင္ လူထုထဲမွေပါက္ဖြားလာသည့္ စစ္သည္တုိ႔ႏွင့္ စုဖြဲ႔ထားေသာ တပ္မေတာ္၏ မွားယြင္းမႈမ်ားကုိ ေထာက္ျပရန္ လုိအပ္မည္ဟုယူဆသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ လက္ရွိတပ္မေတာ္တြင္ ရွိေနၾကသည့္ တပ္မေတာ္သား မ်ား(အရာရွိ စစ္သည္မ်ား) အေနႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏႈိင္မည္ျဖစ္သည္။

၁။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ တပါတီစနစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ေန၀င္းဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီျဖဳတ္ခ်ေရးတုိက္ပြဲ၀င္လူထုအား တပ္မေတာ္က ပစ္ခတ္ သတ္ ျဖတ္ၿပီး လူထုလက္ထဲမွ အာဏာ၀င္လုသြားသည့္ကိစၥ။

(မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြအပါအ၀င္ လူထုအားလုံးက လူထုကုိအကာအကြယ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္္ထားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္း ျပည္သူလူထုကုိ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ သတ္ျဖတ္ ႏွိပ္ကြပ္မႈအၿပီး လူထု၏ ရြံရွာမႈကုိခံရေပသည္။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမွအစ၊ မိသားစု၀င္မ်ားအပါအ၀င္ လူထုအား အၾကမ္းဖက္ အႏုိင္က်င့္ခဲ့သည့္လုပ္ရပ္အေပၚတြင္ ပဋိပကၡမ်ားစြာ ျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ န.၀.တ က ဘယ္သူခြဲခြဲ တုိ႔မကြဲ၊ အၿမဲစည္းလုံးမည္ အစရွိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ကုိ ျပည္သူလူထုထဲက ဆြဲထုတ္ၿပီး အခြင့္ထူးခံ အတန္းအစားေယာင္ေယာင္ ဘာေယာင္ေယာင္ လုပ္ၾကျပန္သည္။ အမွန္တကယ္မွာမူ တပ္မေတာ္ကုိ လူထုႏွင့္ ေသြးခြဲလုိက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။)

၂။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ လူထုၾကည္ညိဳခ်စ္ခင္သည့္ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳႏႈိင္ေစေရး အတြက္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားခဲ့သည့္ကိစၥ။

(မတရားမႈေတြလုပ္ေနသည့္ အတင္းလုယူထားေသာဗုိလ္ခ်ဳပ္ဆုိသူတုိ႔က တပ္မေတာ္၏ဖခင္ရင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ သမီးငယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အမ်ဳိးသမီးတဦးျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္ေၾကာက္ၾက၏။ မတရားတဲ့အမိန္႔အာဏာမွန္သမွ် ဖီဆန္ၾကဟူေသာ သူမ၏ မွန္ကန္သည့္ရပ္တည္မႈႏွင့္ လူထု အားေပးမႈ စကား မ်ားကုိ သူမေျပာသလုိ တညီတည္း အစုိးရရုံးမ်ား၊ စက္ရုံမ်ားအပါအ၀င္ ယႏၱရားအားလုံးရပ္သြားေစမည့္ ၀ုိင္း၀န္း ဆန္႔က်င္မႈမ်ဳိးျဖစ္မည္ကုိစုိးရိမ္ၿပီး လူအုပ္ႏွင့္၀ုိင္းရုိက္သည့္နည္းအပါအ၀င္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေႏွာက္ယွက္ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိဒီပဲရင္းအၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပုိင္း ယင္းကဲ့သုိ႔ အဆင့္အတန္းမရွိေသာသူမ်ားအား စုစည္းေပး၍ လူအုပ္ႏွင့္ ၀ုိင္းရုိက္သည့္နည္းအား က်င့္သုံးေနျခင္းမွာ ယခုတုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ လူထု ယုံၾကည္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အား စစ္တပ္ကဒီေလာက္ထိ အာဃာတထားေနရလားဟူ၍ လူထုက တပ္မေတာ္အေပၚ ေအာ္ဂလီ ဆန္လာေတာ့သည္။)

၃။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုဆႏၵျပဳတင္ေျမွာက္ထားၾကသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔အား အေႏွာက္အယွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပး၊ လုိက္လံဖမ္းဆီးေထာင္ခ်သတ္ျဖတ္သည္အထိ အတင့္ရဲ လာကာ အထက္မွ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေပးထားခဲ့သည့္ ကတိက၀တ္မ်ားအားခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး တခါျပန္၍ အာဏာသိမ္းသည့္ကိစၥ။

(၎အျဖစ္အပ်က္ကုိ ဗမာ့သမုိင္းတြင္ အာဏာသိမ္းမႈတႀကိမ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္ အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည္ႏွင့္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရထားသည့္ပါတီအေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေခၚရမည္ သာျဖစ္သည္။ လူထုကေရြးခ်ယ္ေပး လုိက္ေသာ္လည္း လူထုဆီက ေနာက္တဖန္ျပန္၍ အာဏာ သိမ္းမႈပင္ မဟုတ္ ပါေလာ။)

၄။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတမ္းလမ္းေလွ်ာက္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တုိ႔အား စစ္တပ္ႏွင့္ တြင္သာမက ရဲအပါအ၀င္ ၾကံ့ဖြတ္ႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ အေပါင္းအပါ စြမ္းအားရွင္တသုိက္တုိ႔ ပစ္ခတ္ရုိက္ႏွက္၍ ဥပေဒမဲ့ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ကိစၥ။

(လမ္းေဘးက ခုိးဆုိးရုိက္ လူတုိ႔ကုိ ေန႔စားေပးၿပီး ေခၚရုိက္ခုိင္းသည့္အျပင္ ေနာက္ပုိင္း အခ်ဳိ႔ကုိ လူေနရပ္ကြက္ မ်ားထဲတြင္ပါ ေနရာခ်ထားေပးသည့္အတြက္ ယင္းေခြး၀ဲစားမ်ား၏ရမ္းကားမႈေၾကာင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ နိစၥဓူ၀ စိတ္ထဲ တြင္ စုစည္းေအာင့္အဥ္းထားရေသာ မေၾကလည္မႈမ်ားျဖစ္လာရသည္။ တုိင္းျပည္၏သမုိင္းတြင္ ပထမ ဆုံးေသာ လူအမ်ားကုိယ္းကြယ္အားထားရာ သံဃာေတာ္တုိ႔အား မုိက္ရုိင္းယုတ္မာစြာ ေသြးေျမက်ေစမႈပင္။)

၅။ အဆုိး၀ါးဆုံးသဘာ၀အႏၱရာယ္ျဖစ္သည့္ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ေသေၾကပ်က္စီးၾကကာ သန္း ႏွင့္ခ်ီ ဒုကၡေရာက္ၾကရေသာ ျပည္သူလူထုအေပၚ လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့စြာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အကူအညီတုိ႔ကုိ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးျခင္းအျပင္ ထုိေလေဘးဒုကၡသည္တုိ႔အတြက္ရရွိထားသည့္ အလွဴေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား မတရား သျဖင့္ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ သိမ္းယူသုံးစြဲူသည့္ကိစၥ။

(အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဆက္အစပ္ရွိရွိစုစည္းေပးခဲ့သည့္ နာဂစ္ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားထဲမွ စစ္တပ္ အရာရွိ မ်ားအား တုိက္ရုိက္မအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ လႏွင့္ခ်ီ၍ အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္း။ ဥပမာ- ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္မွ ပုိ႔ေပးလာ သည့္ ပစၥည္းတခ်ဳိ႔မွာ တဘက္ကုိေရာက္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးသည့္အတြက္ ဂုိေထာင္မ်ားငွားကာ လႏွင့္ခ်ီ၍ ထိမ္းသိမ္းထားခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႔ရိကၡာမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ကုန္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ ျဖစ္ႏႈိင္သည့္နည္းျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္း ကူညီၾကသည့္ ပုဂၢဳိလ္တခ်ဳိ႔အား ေထာင္ခ်ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တားျခင္း၊ ခ်ိန္းေျခာက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္ တႏုိင္ငံလုံးသာမက တကမၻာလုံးကပါ ၀ုိင္း၀န္းရြံရွာျခင္းကုိ တပ္မေတာ္ခံေနရျခင္း။)

၆။ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္မွနလံမထူခင္ လူထုေထာက္ခံမႈမပါဘဲ အတင္းအၾကပ္ လူထုဆႏၵေကာက္ခံမႈလုပ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္တစု၏စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲထားေသာ စစ္အာဏာရွင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အေျခခံဥပေဒကုိ အသက္ သြင္းရန္ ႀကိဳးစားရုံသာမက ၁၉၉၀ ေမလက လူထုေပးထားခဲ့ၿပီးသားမဲဆႏၵကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ ထပ္လုပ္ရန္ႀကိဳးစားေနသည့္ကိစၥ။ (လႈိ႔၀ွက္မဲေပးမယ့္သူတုိ႔အား အတင္းအဓမၼေဘးမွ ကူညီ ပါရေစဟု ဆုိကာ မဲပုံးေရွ႔ေရာက္သည္အထိ လုိက္ကပ္ေနၾကသည့္ ၾကံ့ဖြတ္မ်ား ထုိးထည့္ထားေပးသည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက မည္သုိ႔မွ် တရားသျဖင့္မျဖစ္ေၾကာင္း မဲထည့္သည့္လူထုသာမက တကမၻာလုံးအသိ ျဖစ္ခဲ့ သည္သာ။)

မိမိတုိ႔ျမန္မာ့အသုိင္းအ၀ုိင္းတခုလုံးကုိ စစ္အာဏာရူးလူတစုအေနႏွင့္ အႏုိင္က်င့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာ ျခင္းမွာ တုိင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းသည္သာမက တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈမရွိသည့္ စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ကမၻာ့ အလည္တြင္ ဗမာႏုိင္ငံသားတုိ႔ မ်က္ႏွာငယ္ၾကရေတာ့သည္။ ယင္းစနစ္အေနႏွင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဆုိသူမ်ား အပါအ၀င္ မည္သူတဦးတေယာက္၏ လုံျခံဳမႈကုိမွ် ေပးအပ္ႏႈိင္ျခင္းမရွိသည္ကုိ သက္ေသျပေနေပသည္။ နအဖ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ဗုိလ္ခင္ညြန္႔၏အျဖစ္က သက္ေသျဖစ္သည္။ ထုိစနစ္ကုိ မ်က္ေစ့မွိတ္ ဆုတ္ကုိင္ သြားေနေသာ အေတြး အေခၚကင္းမဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားအပါအ၀င္ အေပါင္းအပါမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ဗမာႏုိင္ငံသား အားလုံးတုိ႔အေနႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အႏၱရာယ္ရွိေနသည့္ လုံျခံဳမႈကင္းမဲ့သည့္ အေနအထား တြင္သာ ရုန္းကန္ရွင္သန္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားက ဗမာျပည္သားတုိ႔အား တသက္လုံး ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္ေအာက္တြင္ ကၽြန္ခံမလား၊ ခံခ်မလားဆုိသည့္ စိန္ေခၚမႈတရပ္ကုိ သမုိင္းတြင္ မည္သည့္အခါကမွ် ကတိမတည္ ခဲ့ၾကဘူးေသး ေသာ နအဖမိစၦာေခါင္းေဆာင္တုိ႔လုပ္မည့္ (ေနာက္တခါလာျပန္ခ်ည္ေသးဟူသည့္) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကျငာမႈ က ေပးထားေပသည္။ ဤအခ်က္မွာ ျပည္သူလူထုအား စစ္အုပ္စုက တုိက္ပြဲေခၚသံ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ကုိ နားလည္သင့္သည္။ မိမိတုိ႔အားလုံး၏ အဆုိးအေကာင္းကံၾကမၼာမွာ တႏွစ္သာ ရွိေတာ့သည္ကုိ ျပဆုိထားသည္။ ထုိစစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔အေနႏွင့္ ယခင္အတုိင္း အေမွ်ာ္အျမင္မရွိ၊ အေပးအယူမရွိ၊ အာဃာတတရားကုိ ဆုတ္ကုိင္၍ ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကေပဦးမည္။ ထုိအခါ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ မခံႏႈိင္ေတာ့ေသာ ေသမထူးေနမထူးအေျခအေနရွိ အေျခခံလူထုလူတန္းစားတုိ႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့ေသာ ရရင္ရမရရင္ခ် ဆုိသည့္အတုိင္း စိမ္ေခၚၾက ေပဦးမည္။ တုိင္းျပည္တြင္ ေသြးေျမက်ရေပဦးမည္။

လက္ရွိအက်ဥ္းအၾကပ္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးမည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ အရာခံတပ္သားတုိ႔မွ ၂၀၁၀ မတုိင္မီ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအနာဂတ္အတြက္ အမွန္တရားဘက္မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္၍ အျမန္ဆုံး အေျခအေနကုိ ေျပာင္းလည္းပစ္ရန္ ေနာက္ဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ဗမာျပည္သားတဦးအေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ေတာင္းလည္း ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။ လူထုအုံၾကြမႈ ထပ္မံေပၚေပါက္လာပါကလည္း လူထုႏွင့္အတူ အကာအကြယ္ေပးႏႈိင္မည့္ မိမိလက္နက္ႏွင့္မိမိ တပါတည္း တပ္ဖြဲ႔လုိက္ ပူးေပါင္းၾကေစခ်င္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ကာလ၀ိဘက္ ေနာက္ပုိး တက္ ဟူသည့္စကားအတုိင္း မဆုံးႏႈိင္သည့္ သံသရာလည္ေပေတာ့မည္္။ လူထုမေထာက္ခံသည့္ အစုိးရအေနႏွင့္ တရား၀င္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည္ျဖစ္ေစကာမူ တခ်ိန္တြင္ က်ဆုံးရသည္သာ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားတုိ႔အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ၀န္ထမ္း၊ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ အျခားဘာသာ၀င္အားလုံးျဖစ္သည့္ ဗမာႏုိင္ငံသားအားလုံး ကုိယ့္ၾကမၼာကုိကုိယ္ ဖန္တည္းၾကရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားအတြက္ အနာဂတ္အတြက္ အစြမ္းကုန္ရုန္းကန္တုိက္ပြဲ၀င္ ၾကရမည္။ တဦးခ်င္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ ၾကရမည္။ ကုိယ္တတ္ႏႈိင္ေသာ ဆန္႔က်င္မႈကုိ လက္၀ယ္ရရွိပုိင္ဆုိင္ထား သည့္ အခြင့္အေရးအတုိင္း ကုိယ္တုိင္ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ လူထုတုိက္ပြဲေခၚသံကုိ ၾကားသည္ ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ခ်က္ျခင္း လွည္းေနေလွေအာင္းျမင္းေဇာင္းမက်န္ ပူးေပါင္း တုိက္ပြဲ၀င္ သြားၾကပါစုိ႔။

မတရားမိစၦာစနစ္ က်ဆုံးပါေစ။

"အတၳာဟိအတၱေနာနာေထာ"

ရာဇ (မဟာသား)
၂၈၊ ၁၊ ၂၀၀၉
http:cacburma.blogspot.com မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။


0 comments: