Wednesday, June 25, 2008

လူထုအံုႂကြမႈ ပံုစံသစ္ (သို႔) ၿမိဳ႕ျပေျပာက္က်ား

(နအဖ ဖိႏွိပ္မႈမွ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး လြတ္ေျမာက္ရန္ ဘာလုပ္လုပ္ တရားသည္။)

နအဖ စစအအုပ္စုမွ ျပည္သူလူထုအား ေအာက္လမ္းနည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ဖိႏွိပ္လ်က္ရွိေနသည္ကို အားလံုးအသိ၊ ကိုယ္ေတြ႔ပင္ျဖစ္သည္။

ေအာက္လမ္းနည္းဆိုတာကုိ ေျပာတာႏွင့္ မူး႐ူးေနေသာ မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ၀ါးရင္းတုတ္မ်ား တ၀င့္၀င့္ ကိုင္ထားကာ ျပည္သူဟု နအဖ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပေလ့ရွိေသာ ၾကံဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္ ဆိုေသာ လူမိုက္မ်ား၊ ရယကႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၊ မတရား အမိန္႔မ်ားကို နာခံတတ္ေသာ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မတရား အမိန္႔ခ်တတ္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ားကို မ်က္စိထဲတြင္ ျမင္ေယာင္မိႏိုင္ပါသည္။

မုန္႔တခုစားလွ်င္ ေဘးသားမ်ားကို အရင္ကိုက္ဖ့ဲ စားေသာက္ရသကဲ့သို႔ နအဖကို ေတာ္လွန္ရန္ ေဘးသားမ်ား ျဖစ္ေသာ အဆိုပါ နအဖ ေနာက္လိုက္မ်ားကို အရင္ရွင္းလင္းေသာ နည္းမ်ားကို လူထုအံုႂကြမႈ ပံုစံအသစ္ျဖင့္ တန္ျပန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးမွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အဓိက ရည္မွန္းတိုက္ခိုက္ရန္မွာ နအဖ တစ္ဖြဲ႔လံုးပင္ ျဖစ္သည္။ နအဖ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တခုလံုး ျဖစ္သည္။ သု႔ိေသာ္ မုန္႔တစ္ခုလံုး အကုန္စားႏိုင္ရန္ အရင္ဆံုး ေဘးသားမ်ားကိုသာ ကိုက္စားရမည္ ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မဟုတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ မတရားမႈကို ေတာ္လွန္ ရမည္။

သံဃာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက လူထုေရွ႕တြင္ မားမားရပ္ၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားကို အေမွာင္ထဲတြင္ ေနထိုင္ေနသာ နအဖ ေနာက္လိုက္မ်ားက ညအခ်ိန္တြင္ ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနရသည္။ ျပည္သူသည္ အလင္းထဲတြင္ ရွိေနၿပီး၊ နအဖ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ အေမွာင္ထဲမွေနၿပီး ျပည္သူကို ဒုကၡေပးေနၾကသည္။ ထိုအေျခအေနကို ေျပာင္းျပန္ ျပန္လွန္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေျပာက္က်ားစနစ္ျဖင့္ လူတိုင္း လူတိုင္းက ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ေတာ္လွန္ႏိုင္ေသာ စနစ္တခုကို စတင္ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

ၿမိဳ႕ျပေျပာက္က်ားလုပ္ရန္ ကုန္က်စရိတ္ (၀ က်ပ္)
ၿမိဳ႕ျပေျပာက္က်ားလုပ္ရန္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ (၀ %)
ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ လူမ်ား - ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး
လုိအပ္ေသာလက္နက္ - ေန႔စဥ္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႔ရေသာ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ား
လိုအပ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္း - မိမိ တစ္ဦးတည္း လိုအပ္သည္။
တိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္ေသာပုဂၢိဳလ္ - မိမိမွလြဲ၍ မည္သူ႔ကိုမွ တိုင္ပင္ရန္ မလို
အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ လူအင္အား - ၁ ေယာက္

လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္

၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းျဖစ္ေသာ `အနီးဆံုး ရန္သူကို ရွာတိုက္ပါ´ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ နအဖ ေနာက္လိုက္ ၾကံ႕ဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္၊ သတင္းေပး၊ ရယက စသည့္ လူယုတ္မာမ်ားကို အရင္ ရွာေဖြထားၿပီး တိုက္ခိုက္ရန္ ပစ္မွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါ။

(လူယုတ္မာ သတ္မွတ္နည္း - အုပ္စု A, B, C, D ခြဲ၍ သတ္မွတ္ပါ)

အုပ္စု A – ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပါ၀င္ေနၿပီး ျပည္သူလူထုအား ေစာ္ကားေနသာ နအဖ ေနာက္လိုက္
အုပ္စု B – ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မပါေသာ္လည္း အခြင့္အေရးအတြက္ ရလွ်င္ၿပီးေရာ လုပ္ေနေသာ နအဖ ေနာက္လိုက္
အုပ္စု C - အခြင့္အေရး မရေသာ္လည္း မိမိအက်ိဳးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကို
႐ႈတ္ခ်ေနေသာ နအဖ ေနာက္လိုက္
အုပ္စု D - နအဖကို မႀကိဳက္ေသာ္လည္း မိမိအက်ိဳးအတြက္ တာ၀န္ေက် လုပ္ေပးေနေသာ နအဖ ေနာက္လိုက္

၂။ မိမိပစ္မွတ္ထားေသာ လူယုတ္မာမ်ား၏ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေန႔စဥ္ သြားလာေနရင္းျဖင့္ သူကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သူ၏မိသားစု သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းပါ။

၃။ ရရွိထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သံုး၍ လုပ္ရပ္မ်ားကို မရပ္ပါက ျပည္သူလူထုက တာ၀န္အရ အျပစ္ဒဏ္ခတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိေပးစာ ေပးပို႔ပါ။
(သတိေပးစာ ေပးပို႔ရန္ နည္းလမ္း - ရသည့္ပံုစံျဖင့္ ေရာက္ေအာင္ ေပးပါ။ ဥပမာ - ပစ္စာ။ စာတိုက္မွ စာ၊ လမ္းေဘး တယ္လီဖုန္း)
၃-၁။ ထိုလူယုတ္မာ၏ ပတ္၀န္းက်င္ ေနရာမ်ားတြင္ လူလစ္သည္ႏွင့္ သစ္ပင္၊ ဓာတ္တိုင္ ကားဂိတ္မ်ားတြင္ ခုနက ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ားကို ကပ္ပါရန္။

စာေရးရန္ ပံုစံအၾကမ္း

သို႔ / ဦးျဖဴ
ခင္ဗ်ား ျပည္သူလူထုအေပၚ မတရား လုပ္ေနသည္ကို က်ဳပ္တို႔ ျပည္သူလူထု သိသည္။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္ပါ။ မရပ္ပါက ျပည္သူမွ ခင္ဗ်ားကို အျပစ္ဒဏ္ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ခင္ဗ်ား ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အက်ဥ္း
နာမည္ … ဦးျဖဴ
လိပ္စာ …
မိန္းမအမည္ ….
သားသမီးမ်ား …

၄။ ထိုသို႔ စာပို႔ျခင္းႏွင့္ စာကပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ထိုလူယုတ္မာမွ လုပ္ရပ္မ်ားကို မရပ္ပါက အခြင့္အေရးရလွ်င္ ရသလို တိုက္ခိုက္ပါရန္။
၄-၁။ လက္ရဲဇာက္ရဲ သတၱိရွိေသာ ျပည္သူမွ လူ႐ိုက္ရဲလွ်င္ ထိုလူယုတ္မ်ားကို ေခ်ာင္း႐ိုက္ပါ။
(နအဖ ဖိႏွိပ္မႈမွ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး လြြတ္ေျမာက္ရန္ ဘာလုပ္လုပ္ တရားသည္။)
၄.၂။ လက္မရဲေသာ လူမ်ားကလည္း ထိုသူ၏ အိမ္၊ ကား၊ ဆိုင္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် လစ္ရင္ လစ္သလို ဖ်က္ဆီးပါ။ ဥပမာ - ကားဘီးမ်ားကို ေဖာက္ျခင္း၊ ကားေဘာ္ဒီကို သံျဖင့္ျခစ္ျခင္း၊ မီးခြက္ခြဲျခင္း၊ မွန္ခြဲျခင္း … ေနအိမ္မွန္မ်ားကို ခဲျဖင့္ ေပါက္ျခင္း၊ ဆိုင္ကို ညဘက္တြင္ သြားေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည္မ်ားကို မည္သူႏွင့္မွ် မတိုင္ပင္ဘဲ လစ္တာႏွင့္ တစ္ဦးတည္း လုပ္ႏိုင္သည္။ ဘာလက္နက္မွ ေဆာင္မထားပါႏွင့္။ လမ္းတြင္ေတြ႔ေသာ အရာအားလံုးသည္ လက္နက္ျဖစ္သည္။ မိမိ မိန္းမ(သို႔) ေယာက်ၤားကိုပင္ တိုင္ပင္ အသိေပးရန္ မလိုပါ။ ကိုယ့္တာ၀န္ တရပ္အေနျဖင့္ ကိုယ့္ဘာသာလုပ္ပါ။
(နအဖ ဖိႏွိပ္မႈမွ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး လြတ္ေျမာက္ရန္ ဘာလုပ္လုပ္ တရားသည္။)

၅။ မိမိက့ဲသို႔ လုပ္ေနေသာ အျခားတစ္ေယာက္ကို ဖမ္းမိသြားပါက … ဖမ္းေသာ ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရး၊ ရယက၊ ၾကံ႕ဖြတ္၊ အမိန္႔ခ်ေသာ တရားသူႀကီး … အဆိုပါ လူအားလံုးကို အျခားျပည္သူမ်ားမွ ဆက္လက္တာ၀န္ယူၿပီး တိုက္ခိုက္ပါ။ ထိုသို႔လုပ္ရာတြင္ မလုပ္ခင္ ဘ၀စေတးခံသြားရေသာ သံဃာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာကို ျပန္ျမင္ေရာင္ကာ အင္အားအျဖစ္ေမြးၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ပါရန္။(နအဖ ဖိႏွိပ္မႈ မွ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး လြတ္ေျမာက္ရန္ ဘာလုပ္လုပ္ တရားသည္။)

အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမွ တစ္ဦးခ်င္း ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္ေမြး၍ လုပ္ေဆာင္သြားလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္မွ အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဆာင္ပုဒ္မ်ား

အနီးဆံုး ရန္သူကို ရွာတိုက္ပါ။
နအဖ ဖိႏွိပ္မႈမွ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး လြတ္ေျမာက္ရန္ ဘာလုပ္လုပ္ တရားသည္။

ျပည္သူမ်ားသို႔ ပန္ၾကားခ်က္

မိမိကိုယ္တိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသမား အျဖစ္ခံယူၿပီး လူထုအံုႂကြမႈ ပံုစံအသစ္ (သို႔) ၿမိဳ႕ျပေျပာက္က်ားစနစ္ကို ပါ၀င္ဆင္ႏြဲၾကပါရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ၿမိဳ႕ျပေျပာက္က်ား တစ္ေယာက္ကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ရန္ ကတိျပဳေစလိုပါ သည္။

ယခုစာကို အျခားေသာ ျမန္မာမ်ားသို႔ ရသည့္နည္းျဖင့္ ထပ္မံေပးပို႔ ျဖန္႔ေ၀ပါရန္။
(ယခုစာသည္ ျပည္တြင္းအတြက္သာ ျဖစ္၍ ျပည္ပရွိ လူယုတ္မာမ်ားသို႔ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္
နည္းလမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖၚျပသြားမည္ျဖစ္သည္။)

ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ …
ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္တစ္ဦး

(နအဖ ဖိႏွိပ္မႈမွ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး လြတ္ေျမာက္ရန္ ဘာလုပ္လုပ္ တရားသည္။)


0 comments: