Friday, November 14, 2008

ေျခေသာ္လည္းမေၾက

ေျခေသာ္လည္းမေၾက

ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေထာင္ဒါဏ္

၆၅ႏွစ္တေပါင္းတည္းက်ခံေစရန္အမိန္ခ်မွတ္လိုက္သည္ဆိုေသာစီရင္ခ်က္သည္

အက်ဥ္းေထာင္အုတ္ရိုးမ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍ကမၻာတဝွမ္းသို႔ျပန္႔ႏွံသြားခဲ့သည္ဟုဆို

ရပါမည္။


အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူမ်ား၏မိဘေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကိုသာမကကမၻာတဝွမ္းလံုးရွိ

ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကိုလိုလားသူမ်ား၏ႏွလံုးသားမ်ားကိုေျခမြလိုက္ေစ

သည္။တုန္လႈပ္ေၾကကြဲေစသည္။စစ္အာဏာရွင္သရုပ္၏အစြန္ဆံုးရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္

မႈသရုပ္ကိုမီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


ေနျပည္ေတာ္တေနရာမွဗုိလ္သန္းေရႊႏွင့္တကြေသာအာဏာရွင္တစုတို႔ထိုအခ်ိန္တြင္

ျပံဳးေပ်ာ္ေနႏိုင္သည္လား။ကၽြန္ေတာ္ေတာ့လံုးဝမထင္ပါ။ငယ္စဥ္ကဖတ္ခဲ့ဘူးေသာမွန္

ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္းဆိုေသာေဆာင္းပါးေလးကိုမွတ္မိေနေသးသည္။


မွန္ကန္သူသည္ရဲရင့္ႏိုင္သည္။ဝင့္ႂကြားႏိုင္သည္။မည္မွ်ပင္ၾသဇာအာဏာရွိသူပင္ျဖစ္ေစ

အမွန္တရားႏွင့္ကင္းကြြာေသာမတရားမႈ(သို႔)မသမာမႈတခုကိုလုပ္မိေလေသာအခါ

ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဝံ႕ေသာသတၱိမ်ားေဝးရာသို႕ေရွာင္ခြာသြားေလ့ရွိသည္။သူတို႔ဘာျဖစ္

ေနမည္လဲ။ထိုမတရားေသာလုပ္ရပ္အေပၚတုန္႔ျပန္သက္ေရာက္မႈ၏ဒီဂရီမည္မွ်ရွိလာ

မည္ကိုရင္မ၍ေစာင့္ေနၾကရမည္။


ျပည္တြင္းကပဲအံုံႂကြြလာေလမလား။လံုၿခံဳေရးေတြတိုးျမွင့္ထားရလိမ့္မည္။ျပည္ပကပဲ

အတင္းဝင္စြက္ဖက္လာေလမည္လားဟုအေရးေပၚတပ္လွန္႕ထားရမည္။လူေတြကို

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ပင္ထားေသာ္ျငားလည္းတကယ္ေတာ့သူတို႔မႏိုင္။


ကၽြန္ေတာ္မျမင္ရေသာ္လည္းျမင္ရဘိသကဲ့သို႕သိေနသည္။ထိုေက်ာင္းသား

ေခါင္းေဆာင္မ်ားေၾကာက္လန္႔သြားမည္လား။သူတို႔ျပံဳးပင္ေနပါလိမ့္မည္။၆၅ႏွစ္

ဆိုေသာေထာင္သက္တမ္းအတိုင္းဆိုလွ်င္သူတို႔၏ဘဝမ်ားသည္ေထာင္ထဲတြင္

ပင္ကုန္ဆံုးၾကရမည္။သူတို႔ေၾကကြဲေနပါမည္လား။သူတို႔သည္သံမဏိျဖင့္ဖြဲ႕စည္း

ထားသူမ်ားမဟုတ္ပါ။သို႕ရာတြင္ထိုေထာင္အုတ္ရိုးမ်ားကသူတို႔ကိုမေျခာက္ျခား

ေစႏိုင္။အမွန္တရားသည္သူတို႕ႏွင့္တသားတည္းရွိသည္။ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ား

ႏွင့္တကမၻာလံုးရွိဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးကိုတန္ဘိုးထားသူမ်ားကသူတို႔

ကိုအားေပးေနသည္။ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပင္မျမင္ရေသာ္လည္းသူတို႕ရယ္ပြဲဖြဲ႔ေနၾက

သည္။


အျမင္မွာနအဖသည္ထိုေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုတရားမွ်တသည္ျဖစ္ေစ

မမွ်တသည္ျဖစ္ေစ။ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည္ျဖစ္ေစမညီညြတ္သည္ျဖစ္ေစ။ေထာင္

ဒါဏ္၆၅ႏွစ္စီအားရပါးရခ်မွတ္လိုက္ရသည္။ထို႔အတြက္လူေတြသူတို႔ကိုေၾကာက္လန္႔သြားမည္ဟုသူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ယခုမွမဟုတ္သူတို႔သက္တမ္းတေလွ်ာက္

ထိုသို႔ပင္ဖိႏွိပ္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာဖိႏွိပ္ခဲ့ၾကသည္။


ကၽြန္းဆြယ္၊မိႈင္းရာျပည့္၊ဦးသန္႔။၁၉၇၂၊၁၉၇၄စသည္စသည့္အေရးေတာ္ပံုၾကီးမ်ားတြင္

ထိုသို႕ပင္ဖိႏွိပ္ခဲ့ၾကသည္။ေၾကာက္ခဲ့ၾကလွ်င္၁၉၈၈ကဲ့သို႔ကမၻာေက်ာ္အေရးေတာ္ပံုႀကီး

ပင္မေပၚ။ထိုမွၾကားထဲတြင္ဆက္လက္ဖိႏွပ္ျခင္းေအာက္ဒူးေထာက္ခဲ့လွ်င္စက္တင္ဘာ

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးပင္မျဖစ္။ထိုအေရးေတာ္ပံုႀကီးမ်ားၾကားတြင္ေကာၿငိမ္သက္ေန

ပါသေလာ။မ်ားစြာေသာေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုႏွိမ္နင္းခဲ့ရသည္။


ေၾကာက္သြားေစခ်င္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ထိုသို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ဟုဆိုလွ်င္ထို

ရည္ရြယ္ခ်က္သည္လံုးဝမေအာင္ျမင္ပဲ။စစ္အာဏာရွင္သရုပ္၏ဆိုးယုတ္ညစ္ပတ္

မႈသာလွ်င္ဘြားဘြားႀကီးေပၚလာခဲ့သည္ဟုဆိုရမည္။


ထိုေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေထာင္တြင္းစီရင္ခ်က္ခ်မႈကိုကၽြန္ေတာ္ျမင္ခြင့္

မရခဲ့ေသာ္လည္း၊ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခဲ့ရဘူးသည့္ေထာင္တြင္းစီရင္ခ်က္ခ်မႈတခုကိုမွ်ေဝ

လိုပါသည္။

၁၉၈၉ခုႏွစ္ဇူလိုင္လကျဖစ္ပါသည္။ထိုကဲ့သို႕ပင္ေထာင္တြင္းတရားစီရင္ခ်က္

ခ်မႈတခုလည္းျဖစ္သည္။ေနရာကေထာင္တြင္းတရားရုံုးရွိအခန္းငယ္တခု။တခုသာ

သည္မွာထိုအခ်ိန္ကေထာင္တြင္းသို႔လူအခ်ိဳ႕ဝင္ေရာက္နားေထာင္ခြင့္ရခဲ့သည္။

ထိုအထဲတြင္ကံေကာင္းေထာက္မစြာကၽြန္ေတာ္ပါခဲ့သည္။


အမိန္႔ခ်မည့္အမ်ိဳးသမီးတရားသူႀကီးသည္လက္တုန္တုန္၊အသံတုန္တုန္ျဖင့္ႀကိဳတင္

ေရးထားေသာစီရင္ခ်က္ကိုဖတ္ေနသည္။ယခုေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုခ်

သည့္အမိန္႔လိုအေပၚမွလာသည့္သူတို႔အေခၚအိတ္ပိတ္အမိန္႔ျဖစ္ေပမည္။တရား

ခံဝက္ၿခံငယ္တြင္ရပ္ေနသူကထီမထင္ေသာ၊စိုးရိမ္ပူပန္မႈမရွိေသာအၿပံဳးျဖင့္။အဆိုး

ဆံုးကိုရင္ဆိုင္ရန္အသင့္ျပင္ထားၿပီးပံုရသည္။


အမ်ိဳးသမီးတရားသူႀကီး၏တည္ၿငိမ္မႈကင္းေသာ၊ထစ္ေငါ့ေသာအမိ္န္႔ဖတ္ေနသံက

လြဲ၍တရားရုံးခန္းငယ္ကတိတ္ဆိတ္ေနသည္။စီရင္ခ်က္ခ်သံကဆက္၍ထြက္ေပၚ

လာေနသည္။


"အဘဦးပု၏သားတရားခံဝင္းတင္သည္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းထင္ရွား

သျဖင့္ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္က်ခံေစရန္ဤရုံုးေတာ္မွအမိန္႕ခ်မွတ္လိုက္သည္"


ေဝါကနဲဆူညံသြားေသာအသံမ်ားႏွင့္အတူတရားသူႀကီးအမ်ိဳးသမီးကသူ႔

ပစၥည္းမ်ားကိုကမန္းကတမ္းသိမ္းဆည္း၍သုတ္ေခ်တင္ထြက္ခြာသြားသည္။

လာေရာက္နားေထာင္ေနသည့္ပရိတ္သတ္မ်ား၊NLDပါတီဝင္မ်ားႏွင့္

လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီဝင္မ်ား၏မေက်မနပ္ဆူပူသံမ်ားကက်ယ္ေလာင္စြာထြက္

ေပၚလာသည္။အေစာင့္ခ်ထားေသာလက္နက္ကိုင္မ်ားကရုတ္တရက္ဘာလုပ္

ရမွန္းမသိပဲမွင္သက္မိေနသည္။


ထိုအခ်ိန္တြင္ထိုသို႔ဆူညံပြက္ေလာရိုက္ေနသူမ်ားအားေခ်ာ့ေမာ့ထိန္းသိမ္းသူ

တေယာက္ေပၚလာသည္။ထိုသူကေတာ့ခုနကပင္ေထာင္ဒါဏ္သံုးႏွစ္က်ခံေစရန္

ခ်မွတ္ခံရေသာNLDဦးဝင္းတင္ပင္ျဖစ္သည္။သူကပင္အၿပံဳးမပ်က္ဘာမွမလုပ္ၾကပါ

နဲ႔ဟုတားရင္းေျပာေနသည္။


"ဒါမတရားဘူးဆိုတာလူတိုင္းသိေနတာပဲ …ရင္ဆိုင္ဖို႕အဆင္သင့္ရွိတယ္…….

ဘာမွမလုပ္ၾကပါနဲ႔" ဟုတားခဲ့သည္။


ထို႕ေနာက္သတိဝင္လာေသာအေစာင့္အၾကပ္မ်ားကသူ႕ကိုကားေပၚတင္၍ကားကို

တရၾကမ္းေမာင္းထြက္သြားသည္။မည္မွ်ေၾကာက္ေနၾကသနည္းဟုဆိုေသာ္

ဦးဝင္းတင္ႏွင့္အတူေထာင္ဒါဏ္စီရင္ျခင္းခံရေသာေဒါက္တာေဒၚခင္ေဆြကိုပင္

ေမ့ေလွ်ာ့ထားခဲ့ေလသည္။လမ္းတဝက္ေလာက္ေရာက္မွသတိရသျဖင့္ျပန္

လွည့္ေခၚၾကရသည္။


ထိုNLDဦးဝင္းတင္ကိုပင္ေထာင္တြင္းတြင္ပင္ေနာက္ထပ္မတရားပုဒ္မမ်ားျဖင့္

စုစုေပါင္းေထာင္ဒါဏ္ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အထိခ်မွတ္ခဲ့သည္။ထိုထက္ပိုမိုေသာဆိုးရြား

ယုတ္မာမႈမွာႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တိုင္ေထာင္မွလႊတ္ေပးေတာ့မည့္ပံုစံျဖင့္ေထာင္ဘူးဝ

အထိေခၚထုတ္လာၿပီးမွေထာင္ထဲသို႔ျပန္လည္ေခၚသြားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ေတာ္ရံု

စိတ္မခိုင္သူဆိုလွ်င္ရူးသြပ္သြားႏိုင္ေလာက္ေသာယုတ္မာမႈျဖစ္သည္။ေနာက္ဆံုး

ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကိုအမ်ားအသိပင္။ကိုယ့္ယုတ္မာမႈမ်ားကိုစိတ္မလံုေတာ့သ

ျဖင့္ေထာင္မွေတာင္းပန္၍ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ရျခင္းသာအဖတ္တင္သည္။ဘယ္သူႏိုင္၍ဘယ္သူရံႈးပါသနည္း။ေျဖစရာမလိုေတာ့ေသာေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ကၽြန္

ေတာ္ကိုယ္တိုင္မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ခဲ့ရေသာအျဖစ္တခုကိုမွ်ေဝျခင္းျဖစ္သည္။


ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း

ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆိုသလိုဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကိုဆက္တိုက္ေထာင္

ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။သတင္းမ်ားကိုနားေထာင္လိုက္သည့္အခါတိုင္းေထာင္

ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈသတင္းႏွင့္တကမာၻလံုးမွဝိုင္းဝန္းေဝဖန္ရႈတ္ခ်သည့္သတင္းမ်ား

သာၾကားေနရသည္။မည္သူႏိုင္၍မည္သူရံႈးေနပါသနည္း။


ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကိုထိုသို႔ေထာင္ဒါဏ္မ်ားၾကီးေလးစြာခ်မွတ္

ယံုမွ်ျဖင့္ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ေၾကာက္လန္႕စြာရပ္တန္႔သြားေလ

မည္ဟုယခင့္ယခင္အာဏာရွင္မ်ားလိုတထစ္ခ်ယူဆေနဦးမည္ဆိုလွ်င္အမွား

ႀကီးဆက္မွားေနေလၿပီဟုဆိုရေပေတာ့မည္။ထိုသို႔ေျခာက္လွန္႔တိုင္းသာရပ္

တန္႔သြားရမည္ဆိုလွ်င္အထက္တြင္ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့သလိုေရွးပေဝသဏီ

ကပင္ရပ္တန္႔သြားခဲ့ေပၿပီ။


ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ႀကိဳးစားမည္ဆိုလွ်င္တနည္းသာလွ်င္ရွိသည္။ထိုနည္းမွာေနျပည္

ေတာ္ကိုေထာင္ပိုင္ႀကီးရံုးခန္းလုပ္၍တျပည္လံုးကိုအုတ္တံတိုင္းခတ္လိုက္ရန္သာ

ျဖစ္သည္။ထိုသို႔မဟုတ္ေလလွ်င္ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အ

ေရးမ်ားကိုလိုခ်င္ေတာင့္တသည့္စိ္တ္ဆႏၵမ်ားကိုမည္သို႔ပင္ေျခေသာ္လည္း

ေၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။


D wave0 comments: